PRIJSVRAAG: Vernieuwd cascodenken voor Appèl-woningen en woonomgeving in de wijk Kerschoten, Apeldoorn NW

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat er 96 Appèl-woningen in de wijk Kerschoten werden gebouwd. Op 19 december 2014 heeft de Belangenvereniging Het Appèl-Kerschoten met het overhandigen van de “sleutel van de toekomst” aan wethouder Olaf Prinsen van de Gemeente Apeldoorn een nieuw appèl gedaan op bewoners en gemeente om een hernieuwd veranderingsproces in gang te zetten. De prijsvraag speelt hierop in en heeft tot doel  een  toekomstvisie te ontwikkelen voor de Appèl-woningen en de directe woonomgeving vanuit een vernieuwd cascodenken in directe relatie tot de openbare ruimte.

Ontwikkelingen in de mantelzorg en het zonder vergunning mogen aanbouwen, maken de weg vrij voor een nieuw soort Appèl-woning. Appèl-woningen die antwoord geven op een veranderende woonbehoefte, op de eisen die worden gesteld door de toename van zorg aan huis, op de veranderingen in vervoersbehoefte, op de toenemende woon- en energielasten en op de ontwikkeling naar een energieneutrale en levensloopbestendige wijk.

Deze Appèl-woningen werden in 1964/1965 gebouwd ten behoeve van de doorstroming. Bewoners in goedkope huurhuizen werden verleid een duurdere woning met een extra verdieping te kopen. Toentertijd een landelijk voorbeeld! Nu is sprake van een nieuwe kanteling: een nieuw appèl om te komen tot verandering en aanpassing. Woningen en de omgeving moeten aangepast worden aan de veranderde samenleving waarin thema’s actueel zijn als gezinsverdunning, vergrijzing, zorg aan huis, energieneutraliteit en toename van het gebruik van elektrische auto’s en scootmobiels.

De nieuwe Omgevingswet biedt sinds 1 november 2014 de mogelijkheid om eenvoudiger en sneller bij een woning in de achtertuin een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. De nieuwe regels maken het mogelijk dat een hoofdwoning met een uitbreiding van  vier meter vergunningvrij  mag worden gebouwd. Op deze manier krijgen bewoners/eigenaren meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief.

Door de aanwijzing van de wijk Kerschoten en daarbinnen ook van de Appèl-woningen als “Een wederopbouwgebied van nationaal belang” door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal dit moeten plaatsvinden met behoud van het karakter en de stedenbouwkundige kwaliteit.
Daarnaast heeft de wijk Kerschoten onlangs model gestaan voor een landelijke studie “hoe is een bestaande woonwijk uit de jaren zestig energieneutraal te maken?” Vanuit de projectgroep Kerschoten Energieneutraal (KEN) wordt hier stap voor stap invulling aan gegeven. .

 

 

De prijsvraag

Het betreft een ontwerpprijsvraag  op basis van een visie opengesteld voor alle architecten die werkzaam zijn in de Stedendriehoek.

Opdrachtgever is Architectuurcentrum Bouwhuis , Postbus 4153, 7320 AD Apeldoorn

Contactpersoon is Hans Menke bereikbaar via email: j.menke@xs4all.nl

De aanmeldingen voor deelname moeten per email worden ingediend.

Emailadres: secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

Kern van de opgave:

Doel van de prijsvraag is het genereren van nieuwe ontwerp ideeën voor de Appèl-woningen en de directe woonomgeving in de wijk Kerschoten met respect voor de sfeer, het karakter en het behoud van de stedenbouwkundige kwaliteit in de bestaande buurt. Een jury zal de ontwerpen beoordelen en de beste drie selecteren voor een presentatie tijdens een Bouwhuiscafé aan de bewoners van  de Appèlbuurt in Kerschoten en de gemeente Apeldoorn. Bij de beoordeling van de ontwerpen en daarvoor ontwikkelde ideeën en visies zal de jury nadrukkelijk meewegen in hoeverre oplossingsrichtingen en antwoorden aangedragen worden voor de centrale vraag die bij bewoners leeft: ‘Ik woon nu met veel plezier in een Appèl-woning en hoe kan ik hier de rest van mijn leven op een goede manier blijven wonen?’

 

Ambitie:

Het eigenaarschap en initiatief van bewoners te bevorderen in ruimtelijke planvorming.  Binnen het ruimtelijk casco krijgen wensen en behoeften van bewoners een eigen plek.  Daardoor ontstaat er een nieuwe buurt waarin de ideeën en veranderende woonbehoefte van bewoners  worden uitgewerkt over hoe de nieuwe uit- of aanbouw van hun woning eruit moet zien en wat er moet veranderen aan de openbare ruimte om voertuigen zoals elektrische autos’en scootmobiels in te kunnen passen.

Ruimtelijke randvoorwaarde:

Het ontwerp heeft betrekking op een blok Appèl-woningen van 4 of 6 woningen.

Het ontwerp toont een aanpassing in de bestaande openbare ruimte.

Voorwaarden voor deelname

Architecten individueel werkzaam in de Stedendriehoek

Architecten als team werkzaam in de Stedendriehoek

 

 

Voorwaarden indiening stukken

Deelnameformulier

Na aanmelding per email wordt het deelnameformulier toegezonden. Zij ontvangen ook plattegronden en doorsneden van de bestaande Appèl-woningen.

 

Inzendingen

Inzendingen bestaan uit een ontwerp met een aantal tekeningen en plattegronden/doorsneden en een toelichting.

Procedure

Alle architecten uit de Stedendriehoek krijgen begin maart een uitnodiging om deel te nemen aan de prijsvraag.  De inzendingen moeten uiterlijk 30 april worden ingeleverd.

Beoordeling:

Een jury bestaande uit:

Vincent van Oordt, directeur de Woonmensen

Ed van Gent, stedenbouwkundige Apeldoorn

Ton Ceelie secretaris van de Belangenvereniging Het Appèl-Kerschoten en bewoner van een Appèl-woning en Paul Overbeek ook bewoner van een Appèl-woning.

De jury zal de beste drie ontwerpen selecteren. Voor deze drie ontwerpen heeft Bouwhuis een vergoeding beschikbaar gesteld.

De uitslag zal op 12 mei bekend worden gemaakt tijdens een Bouwhuiscafé.

Dan zullen de drie ontwerpen gepresenteerd worden.