MANIFEST APELDOORN RAINPROOF ! initiatief van Bouwhuis en Eppo Gutteling (waterschapsbestuur)

Ondergetekenden doen een dringende oproep aan de gemeenteraad van Apeldoorn maatregelen te nemen in de openbare ruimte en de woonwijken om weerstand te kunnen bieden  tegen de toenemende warmtestress en overvloedige regenval als gevolg van de klimaatverandering.

Door die klimaatverandering zullen er uitgerekend op Apeldoorns grondgebied, pal achter de Veluwe-bult, nog meer lange periodes van droogte en daarnaast heftige regenbuien plaatsvinden.

Bovendien zal de gemiddelde temperatuur in de stad ’s zomers meer stijgen. Dat heet “warmtestress”, met alle gezondheidsschade van dien.

We zullen dus anders met het regenwater moeten omgaan in bebouwd gebied. Niet snel afvoeren, maar afkoppelen en accepteren is het devies.

Als we NIETS DOEN, kan dat grote gevolgen hebben..

Voor de volksgezondheid:  Overvloedig water op straat; schoon regenwater, wordt vermengd met afvalwater uit het riool, waar ziekteverwekkers in zitten. (Met name  kinderen lopen gevaar ziek te worden). En juist hulpdiensten, die op die momenten vaker nodig zijn, kunnen bij overvloedige regenval niet ter plekke komen.

Warmtestress, veroorzaakt een opvallend hoger aantal sterfgevallen onder ouderen en mensen met een fysiek handicap.
Financieel en economisch:  Er ontstaat schade aan huizen en bedrijven, water in woningen, kelders en winkels. Bedrijfsvoering kan ernstig worden geschaad en belangrijke instellingen kunnen stilvallen.

Milieu:  Riool-overstorten  veroorzaken stinkende en dode vijvers en dood waterleven. Vruchtbaar ommeland kan maandenlang onbruikbaar raken. Daarnaast, maakt de vermenging met veel regenwater het onmogelijk afvalwater goed te zuiveren, daaruit energie op te wekken óf er grondstoffen als kunstmest uit terug te winnen.

Tenslotte; Door de grote onregelmatigheid in buien en (daardoor) verminderde sponswerking van de bodem, daalt het grondwaterpeil steeds verder (inmiddels wel tot 3 a 4 meter). Die daling heeft voor de natuur, agrarisch en voor het water in de Apeldoornse beken grote consequenties.

 

De gemeente heeft de zorgplicht om het regenwater op een goede en veilige manier af te voeren. Daarvoor moet zij óók inwoners handvatten bieden!

Het is net als met de veiligheid op straat. De overheid heeft de Brandweer, Politie en Recherche. Maar van inwoners wordt óók verwacht dat men bij uithuisgaan de deur op slot draait.

Binnenkort gaat de gemeenteraad een nieuw rioleringsplan vaststellen.

climat changeWaaom-waterklaar_NIETwkwateroverlast_stad_436Ondergetekenden  doen een dringend beroep op het gemeentebestuur, de volgende aanbevelingen over te nemen in het nieuwe rioleringsplan:

  • Versnel het afkoppelen van regenwater bij daken en verharding in de bestaande bouw van woningen en bedrijven! Ook met groene daken overigens. En in de openbare ruimte. Gemeente, woningcorporaties en bedrijven horen daarin voorop te lopen. Streef bijvoorbeeld naar het afkoppelen van meer dan 1000 woningen per jaar. Stimuleer een aanpak op buurt- en wijkniveau. Op basis van participatie!,
  • Voorlichting: Richt een “Regenwaterservicepunt” op waar particulieren en bedrijven terecht kunnen.
  • Maak “Afkoppelteams”, die, wie daarvan gebruik wil maken, helpen met het afkoppelen van regenwater. Gebruik daarvoor kennis en werkkracht van werklozen uit de (weg&water-) bouw, hoveniersbranche, tuinbouw, installatietechniek en mensen die dagbesteding wensen uit de WSW, Wajong, Bijstand en de Langdurige Zorg. Organiseer het, onder toezicht van organisaties waar de overheid aandelen in heeft en markt-bedrijven en maak gebruik van de inzet van buurt-, en vrijwilligersorganisaties, met de bezielende steun van Gemeente en het Waterschap. Bouw zo aan inzet van menskracht voor de toekomst.
  • Maak een eenvoudige subsidieregeling vanuit het Rioolrecht -dat elke Apeldoorner betaalt-. Die subsidie is bedoeld voor huishoudens die het afkoppelen zelf uitvoeren én daar waar het door een Afkoppelteam gebeurt.
  • Tenslotte: Bouw binnen twee jaar de Rioolbelasting om naar een systeem waarbij; als er wel is afgekoppeld minder belasting wordt betaald. En als dat (nog) niet is gedaan, méér. De Duitse aanpak. Rioolbelasting betalen blijft. Maar doe net zoals bij de afvalstoffenheffing.

 

Anita Amptmeijer, docent, grafisch ontwerper, Agraphics design,

Arjin Jans, directeur Foenix Kringloop en Re-integratie,

Ben Goos, makelaar,

Bert Vierhout, bestuurslid bouwen en wonen Wijkraad Brink en Orden,

Dirk Schut, directeur cartonnagefabriek SolidPack Loenen,

Eppo  Gutteling, waterschapsbestuurder Vallei en Veluwe,

Gert-Jan Blankena, ecoloog, v.m. columnist de Stentor,

GertJan Mulder, directeur Aannemingsbedrijf Mulder BV,

Guido van Tongeren, ‎directeur Henk van Tongeren bronbemaling & installatietechniek,

Guus in ’t Veld, bestuurslid Wijkraad Apeldoorn Zuid,

Hans Menke, projectleider Architectuurcentrum Bouwhuis,

Harry Elzinga, voorzitter Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek,

Marcel Aldenkamp, voorzitter Wijkraad Apeldoorn Zuid,

Marcel de Wilde, MarcelsKaas, Koninginnelaan,

Margaret Bakker, interim-voorzitter Wijkraad Brink en Orden,

Marc Ankersmid, directeur Emotion kommunikatie buro,

Michael Boddeke, directeur Energiebedrijf deA ,

Michiel Westerhoff, manager strategie en ontwikkeling CirculusBerkel B.V.,

Sunita Biharie, voorzitter SP-Apeldoorn,

Ton Ceelie, Kerschoten Energieneutraal,

Wilma Goppel, voorzitter Wijkraad de Naald.