Wij maken de Regio

De Kwartiermakers van ‘Wij maken de regio…’ adviseren de Cleantech Regio om een ‘CtR Academie’ op te richten die de implementatie van het Regionaal Perspectief 2030 en de Omgevingsagenda Oost ondersteunt. Dit blijkt uit de eindrapportage van het onderzoek ‘CtR Academie Wij maken de Regio’ dat Wing in opdracht van de Cleantech Regio samen met de architectuurcentra Bouwhuis uit Apeldoorn en Rondeel in Deventer heeft uitgevoerd.

Geïnspireerd door initiatieven als Places of Hope in Leeuwarden en IBA (Internationale Bauausstellung) Parkstad lanceerden de architectuurcentra Bouwhuis uit Apeldoorn en Rondeel uit Deventer in 2019 het idee voor een vergelijkbaar initiatief in de Cleantech Regio.

Wing kreeg van de Cleantech Regio de opdracht om samen met de architectuurcentra de mogelijkheden en het draagvlak te onderzoeken voor een dergelijk initiatief in de regio.

Uitdagingen ontwikkeling Cleantech Regio

De uitdagingen in de Cleantech Regio op het gebied van de kwaliteit van landschap en natuur, energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptatie, wonen en landbouw zijn groot. Daarbij vraagt het feit dat deze regio zicht uitstrekt over acht gemeenten, delen van twee provincies en drie waterschappen en geen duidelijke gemeenschappelijke identiteit heeft, extra aandacht voor bestuurlijke samenwerking.

Tegelijkertijd worden er in Cleantech Regio prachtige, toekomstgerichte initiatieven ondernomen door inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Hoe kan iets als Places of Hope op een inspirerende manier bijdragen aan betrokkenheid, slagvaardigheid en een duurzame ontwikkeling in deze regio?

Wij maken de regio… onderzoek

Om dit te onderzoeken zijn interviews gehouden met mensen binnen en buiten de regio; er is een verkennend gesprek georganiseerd met initiatiefnemers en overheden; er is een enquête opgesteld die samen met een filmpje en een informatieve Powerpoint is verspreid; en er hebben strategische gesprekken plaatsgevonden met de Cleantech Regio en de provincies Overijssel en Gelderland over de manier waarop Places of Hope het Regionaal Perspectief 2030 en de implementatie van de Omgevingswet zou kunnen versterken.

Advies: CtR Academie

Op basis van deze input adviseren de kwartiermakers een regionale Academie op te richten. De Academie wordt onderdeel van het Regionaal Perspectief 2030 en valt onder verantwoordelijkheid van de Cleantech Regio. Geïnspireerd door de effectieve en verrassende werkwijzen van ‘Wij maken de regio…’ en IBA Parkstad, creëert de CtR Academie:

ruimte voor het ontwikkelen van een mindset die bijdraagt aan een effectievere samenwerking tussen overheid en initiatiefnemers; die inspiratie biedt aan inwoners en bijdraagt aan het versterken van regionale (bestuurlijke) netwerken.

De CtR Academie werkt vanuit een bottom based perspectief en organiseert:

  • Regiodialogen rond urgente regionale opgaven, zoals bijvoorbeeld een vitale bodem en een gezond watersysteem, de woningbouwopgave, de Drinkbare IJssel, integrale gebiedsontwikkeling, masterplan IJselvallei etc. De ervaringen van initiatiefnemers zijn een belangrijk voedingsbodem voor het onderzoek dat plaats gaat vinden in de Regiodialogen.
  • Debatten over de toekomst met behulp van kunst, filosofie en ‘wilde ganzen/dwarsdenkers’ als inspiratie voor de Regiodialogen en inwoners van de regio
  • Bestuurlijke reflectie om te onderzoeken hoe een bottom based aanpak de regionale bestuurskracht kan inspireren en voeden.
  • Een Toekomstraad: een groep jongeren die uitgedaagd wordt om hun visie op de toekomst in de Academie in te brengen
  • Een buiten expositie: fiets- en wandelroutes langs mooie initiatieven zoals die ook verzameld worden op overzichtskaart van bottom based initiatieven.

In afwijking van de formule in Leeuwarden wordt niet gedacht aan één centrale expositie, maar aan een organisch groeiende, wellicht mobiele, expositie – of andere vormen – die aansluiten op de onderwerpen van de Regiodialogen. Na een aantal jaar worden de deelexposities onderdeel van een groter evenement waarin de inzichten die opgedaan zijn gedeeld worden met een breed publiek.

Deze verschuivingen betekenen dat het voorstel dat nu voorligt niet gaat over een eenmalige expositie met daaromheen dialoog, debat en reflectie, maar om een langer lopend traject: De CtR Academie. Deze Academie ondersteunt de implementatie van het Regionaal Perspectief 2030 en de Omgevingsagenda Oost. Het biedt de mogelijkheid om te experimenteren met vormen van samenwerking die passen binnen het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. En het draagt bij aan het verder vormgeven van bestuurlijke samenwerking in de regio.

Lees de volledige eindrapportage ‘CtR Academie Wij maken de Regio. Voor verrijking, verdieping en versnelling van het Regionaal Perspectief 2030’Download