Nieuw Jaarprogramma 2013: VERSTERKEN STEDELIJK EN LANDSCHAPPELIJK APELDOORN

Bouwhuis wil met debatten en fietsexcursies het accent leggen op het versterken van de stedelijke en landschappelijke kwaliteiten van Apeldoorn en aan een breed publiek inzicht bieden in de ruimtelijke, planologische en stedenbouwkundige verbanden tussen de binnen- , de buitenstad en de Stedendriehoek. De thema´s hebben betrekking op de ruimtelijke gevolgen van vergrijzing, krimp en crisis. Bij de debatten wordt het publiek niet alleen aangespoord hun mening te geven, maar ook aangezet boven zichzelf uit te stijgen door mee te denken over  oplossingen, waarmee een buurt, een wijk, de stad of het landschap op lange termijn sterker wordt. Bouwhuis, Architectuurcentrum Rondeel (Deventer) en een aantal architecten uit Zutphen, Deventer en Apeldoorn hebben het plan opgevat om gezamenlijk een discussie te starten over de wijze waarop  in het verleden  ontwikkelde scenario’s voor de Stedendriehoek  als gevolg van de crisis aangepast moeten worden. Ook is er aandacht voor een succesvol, maar nog weinig bekend onder het publiek,  project met een andere stad binnen de Stedendriehoek, een geslaagd landschappelijk samenwerkingsproject met  de gemeente Voorst, waarbij  het Waterschap, Natuurmonumenten, bewoners en boeren gewerkt hebben aan de transformatie van een monogaam landbouwgebied naar een gebied voor recreatie, natuur en landbouw. Wegens groot succes continueert Bouwhuis de stadslandbouwprojecten en stimuleert meer initiatieven met behulp van presentaties en kennisoverdracht. Bouwhuis stelt ook één van de ambities uit de nieuwe structuurvisie van de gemeente (Apeldoorn buitenstad) ter discussie, ‘de verweving van de stad met het nationale toplandschap de Veluwe’. Hoe hoog is het recreatief gehalte van dit landschap?  Met al die kennis en gesprekken hoopt Bouwhuis het publiek duidelijk te maken welke kansen er liggen voor grensverleggende ruimtelijke samenwerking en ook een beroep te kunnen doen op de inzet van bewoners in de buurten die vragen om een opknapbeurt. Hiermee hoopt Bouwhuis dat er een bewustwordingsproces in gang wordt gezet waarin bewoners zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun omgeving en daar ook wat voor willen doen. Zou het gaan lukken om bijvoorbeeld  in een bloemkoolwijk als de Maten te komen tot natuurlijk gevormde beheersafspraken? Zijn  bewoners in de wijk Kerschoten – één van de 30 landelijk geselecteerde naoorlogse wijken door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bestempeld als van nationaal cultuurhistorisch belang –  in staat om van woonconsument woonproducent te worden en een bijdrage te leveren aan de energieneutraliteit van de wijk? Nu de gemeente krap bij kas zit en weinig mogelijkheden ziet investeringen te doen in het onderhoud van de openbare ruimte, is de noodzaak des te groter  dat particulieren meewerken aan het verfraaien van het stads- en landschapsbeeld. Bouwhuis heeft de ambitie om met dit programma bewoners instrumenten in handen te geven waarmee ze in hun eigen omgeving een begin kunnen maken samen met andere partijen te werken aan de opbouw van hun buurt.

 

Architectuur in de binnenstad

Architectuurroute Stedendriehoek

Het voorjaar komt eraan, dus zin en tijd om op een mooie zonnige dag de architectuurroute Stedendriehoek met de fiets of auto te gaan rijden! Bouwhuis beschikt over de architectuurrouteboekjes, maar het is ook mogelijk de tocht af te leggen … (lees verder)

Voorjaar 2018: Nieuwe uitgave Wijk in Beeld verwacht over de transformatie van de Kanaaloevers

In dit nieuwe boek in de serie Wijk in Beeld

vogelvlucht Stadskade

Spoorbrughof

staan de “Kanaaloevers” centraal; het, tussen de Apeldoornse brug en de spoorbrug gelegen middendeel van de kanaalzone; aan de westzijde, op de centrumoever,  begrensd door de Stationstraat … (lees verder)

RECENTE ARCHITECTUUR IN HET ROOSTER ZUIDBROEK

BASISSCHOOL DIAMANT APELDOORN
 Ontwerp: MTB Architecten

foto: Harry Noback

 … (lees verder)

NIEUWSTE ARCHITECTUUR APELDOORN NOVEMBER 2017

winkel en appartementen, hoek Asselsestraat/Roggestraat Apeldoorn
ontwerp: Lars Courage

 

 

 … (lees verder)

Bouwhuiscafé dinsdag 12 december 2017 20.00 uur : presentatie Multifunctioneel landschapsontwerp Park Zuidbroek

Thema: SPECTACULAIR ONTWERP MULTIFUNCTIONEEL KUNSTWERK IN PARK ZUIDBROEK

 

Het aantrekken van de woningmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de wijk Zuidbroek zijn voor Bouwhuis aanleiding om in de komende maand december en in februari 2018 extra aandacht aan deze wijk … (lees verder)